តារាង​ពុទ្ធវង្ស

តារាង​ពុទ្ធវង្ស

ព្រះពុទ្ធ​សមណគោតម​បរម​ពោធិសត្វ ទ្រង់​កើត​ជួប​នឹង​ព្រះពុទ្ធ​ចំនួន​២៤​ព្រះអង្គ ដូច​មាន​រៀបរាប់​លម្អិត​ក្នុង​តារាង​ខាងក្រោម ៖

១. ព្រះពុទ្ធ​ទីបង្ករ ២. ព្រះពុទ្ធ​កោណ្ឌញ្ញៈ ៣. ព្រះពុទ្ធ​មង្គលៈ ៤. ព្រះពុទ្ធ​សុមនៈ ៥. ព្រះពុទ្ធ​រេវតៈ ៦. ព្រះពុទ្ធ​សោភិតៈ ៧. ព្រះពុទ្ធ​អនោមទស្សី ៨. ព្រះពុទ្ធ​បទុមៈ ៩. ព្រះពុទ្ធ​នារទៈ ១០. ព្រះពុទ្ធ​បទុមុត្តរៈ ១១. ព្រះពុទ្ធ​សុមេធៈ ១២. ព្រះពុទ្ធ​សុជាតៈ ១៣. ព្រះពុទ្ធ​បិយទស្សី ១៤. ព្រះពុទ្ធ​អត្ថទស្សី ១៥. ព្រះពុទ្ធ​ធម្មទស្សី ១៦. ព្រះពុទ្ធ​សិទ្ធត្ថៈ ១៧. ព្រះពុទ្ធ​តិស្សៈ ១៨. ព្រះពុទ្ធ​បុស្សៈ ១៩. ព្រះពុទ្ធ​វិបស្សី ២០. ព្រះពុទ្ធ​សិខី ២១. ព្រះពុទ្ធ​វេស្សភូ ២២. ព្រះពុទ្ធ​កក្កុសន្ធៈ ២៣. ព្រះពុទ្ធ​កោណាគមនៈ និង ២៤. ព្រះពុទ្ធ​កស្សបៈ 

ជាតិ​កំណើត ឈ្មោះ​ព្រះនគរ ព្រះបិតា និង​ព្រះមាតាពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​១: ជាតិ​កំណើត ឈ្មោះ​ព្រះនគរ ព្រះបិតា និង​ព្រះមាតា

រយៈ​ពេល​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ និង​ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ដ៏​ប្រសើរ​ទាំង​៣​ខ្នងពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​២: រយៈ​ពេល​គ្រប់​គ្រង​ផ្ទះ និង​ឈ្មោះ​ប្រាសាទ​ដ៏​ប្រសើរ​ទាំង​៣​ខ្នង

ចំនួន​ស្ត្រី​បម្រើ ឈ្មោះ​អគ្គមហេសី ព្រះឱរស និង​មធ្យោបាយ​យាង​ទៅ​បួសពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៣: ចំនួន​ស្ត្រី​បម្រើ ឈ្មោះ​អគ្គមហេសី ព្រះឱរស និង​មធ្យោបាយ​យាង​ទៅ​បួស

ចំនួន​ឆ្នាំ​ព្យាយាម ដើម​ឈើ​ត្រាស់ដឹង និង​ព្រះរស្មីពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៤:  ចំនួន​ឆ្នាំ​ព្យាយាម ដើម​ឈើ​ត្រាស់ដឹង និង​ព្រះរស្មី

ទីកន្លែង​សំដែង​ធម្មចក្រ ញ៉ាំង​ពពួក​សត្វ​ឲ្យ​ត្រាស់ដឹង​៣​លើកពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៥:  ទីកន្លែង​សំដែង​ធម្មចក្រ ញ៉ាំង​ពពួក​សត្វ​ឲ្យ​ត្រាស់ដឹង​៣​លើក

ជួបជុំ​សាវ័ក សន្និបាត​៣​លើក និង​ភិក្ខុ​ជា​ឧបដ្ឋាកពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៦:  ជួបជុំ​សាវ័ក សន្និបាត​៣​លើក និង​ភិក្ខុ​ជា​ឧបដ្ឋាក

នាម​អគ្គសាវ័ក និង​អគ្គសាវិកាពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៧:  នាម​អគ្គសាវ័ក និង​អគ្គសាវិកា

នាម​ឧបាសក​ជា​ឧបដ្ឋាក​២​រូប ឧបាសិកា​ជា​ឧបដ្ឋាយិកា និង​កម្ពស់​បល្ល័ង្កពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៨:  នាម​ឧបាសក​ជា​ឧបដ្ឋាក​២​រូប ឧបាសិកា​ជា​ឧបដ្ឋាយិកា និង​កម្ពស់​បល្ល័ង្ក

នាម​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ កម្ពស់ ព្រះជន្ម កន្លែង​បរិនិព្វាន និង​ព្រះធាតុ​ចេតិយពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​៩:  នាម​ព្រះពុទ្ធ​អង្គ កម្ពស់ ព្រះជន្ម កន្លែង​បរិនិព្វាន និង​ព្រះធាតុ​ចេតិយ

នាម​ព្រះពុទ្ធអង្គ នាម​ជា​ព្រះបរម​ពោធិសត្វ និង​កប្ប​ត្រូវ​បាន​ត្រាស់ពុទ្ធវង្ស​តារាង​ទី​១០: នាម​ព្រះពុទ្ធអង្គ នាម​ជា​ព្រះបរម​ពោធិសត្វ និង​កប្ប​ត្រូវ​បាន​ត្រាស់

 

ត្រលប់​ទៅ​មាតិកា​រឿង

 

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in ចំណេះ​ធ្វើ, អរិយធម៌​ខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s