សម្គាល់​ពាក្យ «កំពង់» និង «កំពុង»

«កំពង់» (ន.) ទី​កន្លែង​នៅ​មាត់​ទឹក​ដែល​មាន​ជនានុជន​ចុះ​ឡើង ឬ​ចត​ទូក​ជាដើម ឧ. កំពង់​ទូក កំពង់​ដ កំពង់ផែ ។ បញ្ចុះ​កំពង់​គឺ​ស៊ី កំពង់ចាម កំពង់ស្ពឺ កំពង់សោម ។

«កំពុង» (និ.) កាល​ក្នុង កាល​ដែល​ជាប់​នៅ​ក្នុង​រវាង ឧ. កំពុង​ធ្វើ​ការ កំពុង​និយាយ ។

«កំពុង» (គុ.) ដែល​ពេញ​កំពូល​កណ្ដាល​ឡើង​មិន​រាប​ស្មើ ឧ. ពេញ​កំពុង ថ្ពាល់​កំពុង ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s