ស្វែងយល់​ពាក្យ «គន្លាក់​គន្លើន» និង «គន្លិក​គន្លាក់»

គន្លាក់​គន្លើន

«គន្លាក់​គន្លើន» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​មាន​គន្លាស់​ច្រើន​ដង ច្រើន​សង្កាត់ ។ ផ្លូវ​រទេះភ្លើង​គន្លាក់​គន្លើន ។ បរិវារសព្ទ «គន្លើន» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គន្លើន​ជា​ច្រាក់» គឺ «គន្លាក់​ជា​ច្រើន» ។

គន្លិក​គន្លាក់

«គន្លិក​គន្លាក់» អត្ថន័យ​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​រដិបរដុប ខ្ពស់​ទាប ។ បរិវារសព្ទ «គន្លិក» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គន្លិក​រដិបរដុប​ដោយ​មាន​ចូក​ជាក់» គឺ «គន្លាក់​រដិបរដុប​ដោយ​មាន​ចូក​ជីក» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s