បច្ចេកសព្ទ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ការ​កសាង​ផែនការ​ដែល គ.ជ.ភ.ខ បាន​អនុម័ត

ចក្ខុវិស័យ (Vision): ការ​គិត​ទុក ឬ​ការ​ប្រមើលមើល​ទៅ​មុខ​នូវ​ផែនការ ឬ​អ្វីៗ​ដែល​មាន​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​អនាគត ។

គោលនយោបាយ (Policy): ដំណើរ ឬ​គោលការណ៍​នៃ​សកម្មភាព​ដែល​បាន​អនុម័ត ឬ​ស្នើ​ឡើង​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន គណបក្ស ក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គល ។

គោលបំណង (Goal): អ្វីៗ​ដែល​យើង​សង្ឃឹម​ថា​សម្រេច​បាន ។

គោលដៅ (Target, objective): អ្វីៗ​ដែល​យើង​សាកល្បង​ធ្វើ​ឲ្យ​សម្រេច ។

យុទ្ធសាស្ត្រ (Strategy): សិល្បៈ​នៃ​ការ​រៀបចំ ឬ​ការ​ដឹកនាំ ដើម្បី​សម្រេច​កិច្ចការ​ឲ្យ​ស្រប​តាម​គោលបំណង និង​គោលដៅ​ដែល​បាន​កំណត់ ។

ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ (Strategic plan): ផែនការ​សកម្មភាព​ដើម្បី​សម្រេច​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដែល​បាន​កំណត់ ។

ដកស្រង់​ពី​ព្រឹត្តិបត្រ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ លេខ​៤ ឆ្នាំ​២០១២

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s