ស្វែងយល់​ពាក្យ «គម្រីគម្រក់»

«គម្រី​គម្រក់» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​គគ្រក់ ដែល​អាក្រក់​យក​ជា​ការ​ពុំបាន ។ បរិវារសព្ទ «គម្រី» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គម្រី​គេ​ផាត់​ចោល​ក្រៅ​បញ្ជក់» គឺ «គម្រក់​គេ​ផាត់​ចោល​ក្រៅ​បញ្ជី» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s