ស្វែងយល់​ពាក្យ «គម្រិង​គម្រាំង»

«គម្រិង​គម្រាំង» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​គគ្រឹង​គគ្រាំង ។ សាច់​គម្រិង​គម្រាំង ។ បរិវារសព្ទ «គម្រិង» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គម្រិង​ដូច​សត្វ​ខ្ទាំង» គឺ «គម្រាំង​ដូច​សត្វ​ខ្ទីង» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s