ស្វែងយល់​ពាក្យ «គរគោក»

«គរគោក» ដែល​ច្រើន​ពាសពេញ​ជា​គំនរ​ដូច​ដំបូក ។ បរិវារសព្ទ «គោក» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គោក​ដូច​ដំប៊រ» គឺ «គរ​ដូច​ដំបូក» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s