កំសាន្ត​ថ្ងៃ​នេះ

សំណួរ: ប្រសិនបើ​មាន​ស្វាយ​ចំនួន​បី ហើយ​អ្នក​យក​អស់​ពីរ តើ​អ្នក​មាន​ស្វាយ​ប៉ុន្មាន ?

ចម្លើយ: គឺ​ពីរ​ហ្នឹង​ហើយ ។

សំណួរ: តើ​អ្វី​ទៅ​មាន​ជើង​បួន តែ​មិន​ចេះ​ដើរ ?

ចម្លើយ: តុ កៅអី​…

សំណួរ: តើ​អ្វី​ទៅ​មាន​ក្បាល​មួយ ចុងជើង​មួយ និង​ជើង​បួន ?

ចម្លើយ: គ្រែ ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in កំសាន្ត. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s