សម្គាល់​ពាក្យ «ខារ» និង «ខាល់»

«ខារ» (កិ.) ទាញ​អូស​ដោយ​គ្រឿងចក្រ ឧ. ខារ​ឈើ​ហុប​ពី​ក្នុង​ទឹក​មក​លើ​គោក ។

«ខារ» (គុ.) [សំ. ក្សារ] ដែល​ស្ទើរ​ហាង ស្ទើរ​ក្រពុល ស្ទើរ​ខ្មួរ ឧ. ធុំ​ក្លិន​ខារ ។

«ខារ» (ន.) ឈ្មោះ​ត្រប់​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​មាន​រស​ខារ ឧ. ត្រប់​ខារ ឬ​ត្រប់​ខ្មួរ ។

«ខាល់» (កិ.) រុញ​ច្រាន​ទឹក​ទៅ​ខាង​ក្រោយ ដោយ​គ្រឿងចក្រ ឬ​កង្ហារ ឲ្យ​នាវា​ទៅ​មុខ ឧ. ស្លាបចក្រ​កប៉ាល់​វិល​ខាល់​ទឹក ។

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s