ស្វែង​យល់​ពាក្យ «បណ្ឌិតសភាចារ្យ»

«បណ្ឌិតសភាចារ្យ» ពាក្យ​នេះ​កើត​ឡើង​ពីការ​ផ្គុំ​ពាក្យ «បណ្ឌិតសភា» ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ «អាចារ្យ» គឺ បណ្ឌិតសភា + អាចារ្យ > បណ្ឌិតសភា​អាចារ្យ > បណ្ឌិត្យសភា​ចារ្យ ពីព្រោះ​ស្រះ «អា» របស់​ពាក្យ «សភា» និង ស្រះ «អា» របស់​ពាក្យ «អាចារ្យ» ត្រូវ​បាន​លាយ​ចូល​គ្នា (បណ្ឌិតសភា​អាចារ្យ > បណ្ឌិតសភាចារ្យ) ។ ពាក្យ «បណ្ឌិតសភាចារ្យ» នេះ ជា​ពាក្យ​នៅ​ក្នុង​ក្រុម ព្រឹទ្ធាចារ្យ សាស្ត្រាចារ្យ ឧទ្ទេសាចារ្យ យោធាចារ្យ​… ។

ដកស្រង់​ពី​ព្រឹត្តិបត្រ​ក្រុមប្រឹក្សាជាតិ​ភាសា​ខ្មែរ លេខ​៤ ឆ្នាំ​២០១២

 
Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s