ស្វែងយល់​ពាក្យ «គឹកកង» និង «គុកគាក់»

«គឹកកង» អត្ថន័យ​ក្នុង​វចនានុក្រម​គឺ ដែល​ឮ​សូរ​កង​រំពង សូរ​សន្ធឹក​អឺងកង ។ បរិវារសព្ទ «កង» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «កង​ស្នូរ​រំពង​អឺង​អឹក» គឺ «គឹក​ស្នូរ​រំពង​អឺងកង» ។

«គុកគាក់» ពាក្យ​នេះ​មាន​ន័យ​ប្រហាក់ប្រហែល​ដូច​ពាក្យ «គគ្រុកគគ្រាក់» ។ សូម​អាន​ពាក្យ «គគ្រុកគគ្រាក់» ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s