សម្គាល់​ពាក្យ «ខោ» និង «ខោរ»

«ខោ» (ន.) សម្លៀក​ធ្វើ​ដោយ​សំពត់ មាន​សណ្ឋាន​ផ្សេងៗ មាន​ជើង មាន​ចង្កេះ ឧ. ខោ​ស្នាប់​ភ្លៅ ខោ​ជើង​វែង ។

«ខោរ» (ន.) ឈ្មោះ​ស្វា​មួយ​សម្បុរ​ខ្មៅ​ជាង​ស្វាក្រែះ រូប​ធំ​មុខ​ខ្លី ឧ. ស្វាខោរ​ចូលចិត្ត​ស៊ី​ផ្លែឈើ ។

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s