បញ្ហាភ្ជាប់រូបភាពពី Photobucket

ថ្មីៗនេះ Photobucket.com បានសម្រេចបញ្ឈប់សេវាភ្ជាប់រូបភាពដល់ភាគីទីបី និងផ្ដើមសេវាបង់ប្រាក់ Plus 500 ។ ខ្ញុំគ្មានថវិកាដើម្បីបង់សេវាដ៏ថ្លៃប្រចាំឆ្នាំនេះទេ ដូចនេះ ក្នុងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នចំពោះមុខនេះ រូបភាពភាគច្រើនបំផុតនៅលើទំព័រ «ឈូកខ្មែរ» នឹងត្រូវប៉ះពាល់ ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ខ្ញុំនឹងខំរកវិធីដើម្បីអាចបង្ហាញរូបភាពឡើងវិញ ប៉ុន្តែប្រហែលមិនអាចធ្វើបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខទេ ពីព្រោះមានរូបភាពចូលរាប់ពាន់សន្លឹកដែលត្រូវសើរើ !

ជីវិតពិតជាជីវិតមែន ! ដំបូង Blogsome ធ្វើឲ្យខ្ញុំរើប្លុកម្ដងហើយ ឥឡូវ Photobucket ទៀត !

ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ន​ ៖ ថ្មីៗនេះ Photobucket.com ហាក់បានបន្ទន់ឥរិយាបថវិញ ដោយ​បញ្ឈប់ការរាំងខ្ទប់​បញ្ជាប់​រូបភាព​ដល់​ភាគីទីបី ។ អាស្រ័យ​ដូចនេះ រូប​ភ្ជាប់​ពី Photobucket.com ទាំងអស់​ហាក់​អាច​មើល​ឃើញ​វិញ​បាន ប៉ុន្តែ​មាន​ស្នាម Watermark ។ អំឡុង​ពេលនេះ ខ្ញុំ​នឹង​ព្យាយាម​ប្ដូរ​រូប​ចេញ​បន្តិច​ម្ដងៗ​តាម​អាច​ធ្វើ​បាន ។

Advertisements

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in ឈូកមតិ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s