ស្វែងយល់ពាក្យ «គំហិកគំហក»

«គំហិកគំហក» តាមអត្ថន័យ​ក្នុងវចនានុក្រមគឺ ស្រែក​សង្ឃក​ដាក់​ ។ បរិវារសព្ទ «គំហិក» អាច​គន្លាស់​បាន​ជា​ពាក្យ «គំហិក​អសុរោះ​ដោយ​សម្ដី​ប៉ះទង្គិច» គឺ «គំហក​អសុរោះ​ដោយ​ប៉ះទង្គិច» ។ តាម​អក្ខរាវិរុទ្ធ ពាក្យ «គំហិក» និង «ទង្គិច» ខុស​សំឡេង​គ្នា​ស្រឡះ ។ សូម​មេត្តា​យោង​តាម​សំឡេង​គ្រាម​ភាសា​វិញ គឺ​សំឡេង​អ្នក​ស្រុក ។

 

បរិវារសព្ទ​ខ្មែរ​ផ្សេងទៀត

About ឈូកខ្មែរ

...ផ្ដល់​ចំណេះដឹង​សកល​ជា​ភាសា​ជាតិ
This entry was posted in វាក្យសព្ទខ្មែរ, អក្សរសាស្ត្រ. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s