ការ​កៀរ​ពង្រាប​ដីស្រែ

បទដ្ឋាន​អនុវត្ដ​បច្ចេកវិទ្យា​ការ​ កៀរ​ពង្រាប​ដីស្រែ

បទដ្ឋាន​អនុវត្ដ​បច្ចេកវិទ្យា​

ការ​កៀរ​ពង្រាប​ដីស្រែ

បុព្វកថា

១. សេចក្ដីអធិប្បាយ​ទូទៅ

២. ការ​ប្រើប្រាស់​ទឹក និង​គោលការណ៍​សម្រាប់​កៀរ​ដីស្រែ

៣. វិធីសាស្ដ្រ និង​បច្ចេកទេស​ពង្រាប​ដីស្រែ

៤ ការ​វាស់​ស្ទង់​ដីស្រែ

៥. តម្លៃ​នៃ​ការ​កៀរ​ពង្រាបដី

៦. ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​បច្ចេកទេស​កៀរ​ពង្រាបដី

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s