ឧបករណ៍​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ

ឧបករណ៍​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ

ឧបករណ៍​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ

 1. ភ្លេងប្រពៃណីខ្មែរ

 2. រូបភាព​ឧបករណ៍​ភ្លេង​បុរាណ​ខ្មែរ

 3. «ស្លឹក» ​ជា​ឧបករណ៍​តន្ត្រី​ផ្លុំ

 4. ឧបករណ៍ «ស្នែង»

 5. ឧបករណ៍ «អង្កួច ឬ​កង្កួច ឬ​អន្កួច»

 6. ប្រវត្តិ «ខ្លុយ»

 7. ប្រវតិ្ត «ប៉ីអ»

 8. ឧបករណ៍​ផ្លុំ​ប្រើ​ខ្យល់ «​ប៉ីពក»

 9. ប្រវតិ្ត «គងរីង»

 10. ឧបករណ៍ភ្លេង «​ឈិង»

 11. ឧបករណ៍​ភ្លេង «ឆាបតូច ឆាបធំ»

 12. ឧបករណ៍​ភ្លេង​បុរាណ «ខ្សែ​ដៀវ»

 13. ប្រវត្តិ​អំពី «​ទ្រ​ខ្សែ​២»

 14. ប្រវត្តិ​អំពី «ទ្រខ្មែរ​ខ្សែ​៣»

 15. ប្រវត្ដិ​ «ចាប៉ី​ដង​វែង»

 16. ប្រវត្ដិ​ឧបករណ៍​ភ្លេង​ «ពិណ»

 17. ប្រវត្តិ​ឧបករណ៍​ភ្លេង «តាខេ»

 18. ប្រវត្តិ​អំពី «ឃឹម»

 19. ឧបករណ៍​ភ្លេង «រនាតឯក»

 20. ឧបករណ៍​ភ្លេង «រនាត​ថោង ឬ រនាត​ដែក»

 21. ឧបករណ៍​ភ្លេង «គង​ពាក់​កណ្តាល​វង់»

 22. ឧបករណ៍​ភ្លេង «រនាតធុង»

 23. ឧបករណ៍​ភ្លេង «គងវង់»

 24. ឧបករណ៍​ភ្លេង «គងម៉ង់»

 25. ឧបករណ៍​ភ្លេង «គង​ញី គង​ឈ្មោល»

 26. របៀប​ធ្វើ​ផ្លែ​សំនៀង​គង

 

 

3 Responses to ឧបករណ៍​ភ្លេង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ

 1. Chhonly says:

  សួស្តីបង​ឈូកខ្មែរ​ បងមានឧបករណ៍ ឃ្មោះ ទេ? វាហាក់ច្រឡំជាមួយ គង( គងញី និង គង ឈ្មោល) ខ្ញុំចាំបង!
  អគុណបង!

 2. Chhem Menghong says:

  I am keen in this event to be voulenteer but i never voulenteer like this event before and i expect to learn more and more about this event. Thank you!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s