ឧបករណ៍​ភ្លេង​បុរាណ​ខ្មែរ

ទ្រអូ Tro Ou, ត្រែ Tre, តាខេ Takei, ស្រឡៃ Srar Lay, ស្គរ Skor, ស្គរតូច Skor Touch, ស្គរធំ Skor Thom, រនាតឯក Roneat Ek, គងវង់ធំ Korng Vong Thom, ចាប៉ី​ដងវែង Chapey Dangveng, គងធំ Korng Thom, គងមន Korng Mon, ឃឹម Khim

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s