សំឡេង និង​កុន

បណ្ដាញ​ព័ត៌មាន​វប្បធម៌​ខ្មែរ

សំឡេង និង​កុន

 

15. ខ្លែងឯក

14. សូម​ទឹកភ្លៀង​នៅ​ភ្នំវល្លិ៍

13. ការ​ជះឥទ្ធិពល​ក្នុង​វិស័យ​ភ្លេង

12. ស្មូត​បណ្ដាំ​នាង​មហាមាយា

11. ហៅ​ព្រលឹង​ឲ្យ​អ្នក​ជំងឺ

10. បុណ្យ​ប្រពៃណី​ជាតិ​ខ្មែរ

9. ពាក្យ​បន្ទរ​ហៅ​ឈ្មោះ​ស្រូវ​ក្នុង​កិច្ច​ហៅ​ព្រលឹង​ស្រូវ

8. ពាក្យ​ស្មូត​រឿង​នាង​បដាចារ

7. ស្រឡៃគួយ

6. ទំនួញ​ឪពុក​ម្ដាយ

5. ភ្លេង​ទុបមុយ

4. ឆាកហ៊ោ

3. កាត់គ្រោះ

2. សូត្រជ័យ

1.ភ្លេងការ​បទ​សារោមេ

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s