បរិវារស័ព្ទ «គ»

បរិវារស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ

បរិវារស័ព្ទ​ក្នុង​ភាសា​ខ្មែរ​ដោយ ស៊ីសុវត្ថិ ប៉ូរក្ខស៊ី

អារម្ភកថា (តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​បរិវារស័ព្ទ? បុព្វហេតុ​ដែល​ខ្មែរ​ប្រើ​បរិវារស័ព្ទ…)

ព្យញ្ជនៈ «គ»

 1. គគីម​គគឺម

 2. គគឺក​គគាក់

 3. គគុក​គគាក់

 4. គគុះ​គគុល

 5. គគុះ​គគា

 6. គគ្រក់​គគ្រន់

 7. គគ្រីង​គគ្រាំង

 8. គគ្រិច​គគ្រុក

 9. គគ្រឹក​គគ្រាក់

 10. គគ្រិស​គគ្រូស

 11. គគ្រឹក​គគ្រេង

 12. គគ្រុក​គគ្រាក់

 13. គគ្រេង​គគ្រាំ ឬ គគ្រាំ​គគ្រេង

 14. គឃី​គឃៀរ

 15. គន់​គូរ

 16. គន្លាក់​គន្លើន

 17. គន្លាស់​គន្លោង

 18. គន្លិក​គន្លាក់

 19. គប់​គិត

 20. គម្រី​គម្រក់

 21. គម្រិង​គម្រាំង

 22. គរគោក

 23. គាល់​ហ្វៅ

 24. គិត​គូរ

 25. គឹក​កង

 26. គុក​គាក់

 27. គំរោះ​គំរាម

 28. គំរោះ​គំរើយ

 29. គំហិក​គំហក

 30. គ្នីគ្នា

 31. គ្នេរគ្នាន់ ឬ គ្នាន់គ្នេរ

 32. គ្រជិប​គ្រជីវ

 33. គ្រជិប​គ្រជួច

 34. គ្រញីច​គ្រញី ឬ គ្រញេច​គ្រញី

 35. គ្រមិង​គ្រមាំង

 36. គ្រវីស​គ្រវាស

 37. គ្រឹក​គ្រាក់

 38. គ្រុក​គ្រាក

 39. គ្រឿង​គ្រូវ

 40. គ្រាំគ្រា

 

ត្រលប់​ទៅ​ព្យញ្ជនៈ «ខ»       <==«គ»==>      បន្ត​ទៅ​ព្យញ្ជនៈ «ឃ»

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s