ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

ពិនិត្យ​ដោយ បណ្ឌិត ម៉ែន សារុម

មាតិកា

 

អារម្ភកថា​

 

ជំពូក​ទី​១ ប្រវត្តិ​នៃ​វប្បកម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

១.១. ​ស្រូវ និង​មនុស្ស​

១.២. ប្រវត្តិ​នៃ​វប្បកម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

១.៣. ​ស្ថានភាព​ផលិតកម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន

ជំពូក​ទី​២ បរិស្ថាន​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

២.១. ​សេចក្តីផ្តើម

២.២. ​សីតុណ្ហភាព

២.៣. ​ពន្លឺ

២.៤. ​ទឹក

២.៥. ​សារធាតុចិញ្ចឹម​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

ជំពូក​ទី​៣ លក្ខណៈ​រូបសាស្ត្រ​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

៣.១. ​លក្ខណៈ​រូបសាស្ត្រ​នៃ​សរីរាង្គ​លូតលាស់

៣.២. ​លក្ខណៈ​រូបសាស្ត្រ​នៃ​សរីរាង្គ​បន្ត​ពូជ

ជំពូក​ទី​៤ សរីរសាស្ត្រ​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

៤.១. ​សរីរសាស្ត្រ​នៃ​ដំណុះ​គ្រាប់

៤.២. ​សរីរសាស្ត្រ​នៃ​ដំណេក​គ្រាប់

៤.៣. ​ការ​បង្កបង្កើត​ពន្លក​ដើម​បែក

៤.៤. ​សរីរសាស្ត្រ​នៃ​ពន្លក​ផ្កា

៤.៥. ​សរីរសាស្ត្រ​នៃ​ភាព​ទុំ

៤.៦. ​តួនាទី​សរីរសាស្ត្រ​នៃ​និយតករ​លូតលាស់

៤.៧. ​រស្មី​សំយោគ និង​ដំណក​ដង្ហើម​នៅ​ក្នុង​ស្លឹក

ជំពូក​ទី​៥ ពន្ធុសាស្ត្រ និង​បសិដ្ឋកម្ម​ពូជ

៥.១. ​ពន្ធុសាស្ត្រ​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

៥.២. ​ជម្រើសវិទ្យា​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

៥.៣. ​ផលិតកម្ម​គ្រាប់ពូជ​សុទ្ធ

ជំពូក​ទី​៦ ប្រព័ន្ធ​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន និង​វប្បកម្ម​ដំណាំ​ស្រូវ

៦.១. ​សេចក្តី​ផ្តើម

៦.២. ​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន​រដូវប្រាំង

៦.៣. ​ប្រព័ន្ធ​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន​ស្រូវ​ស្រែ​ទំនាប​អាស្រ័យ​របប​ទឹកភ្លៀង

៦.៤. ​ប្រព័ន្ធ​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន​ស្រូវ​ឡើង​ទឹក

៦.៥. ប្រព័ន្ធ​ក្សេត្រ​បរិស្ថាន​ស្រូវ​ចម្ការ

ជំពូក​ទី​៧ ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម​ដែល​មាន​ដំណាំ​ស្រូវ​ជា​មូលដ្ឋាន

៧.១. ​ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម និង​របប​ទឹកភ្លៀង

៧.២. ​ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម និង​ដី​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ

៧.៣. ​ប្រព័ន្ធ​ដាំ​ដុះ​ដំណាំ

៧.៤. ​ប្រព័ន្ធ​កសិកម្ម​ចម្រុះ

៧.៥. ​ការងារ​កសិដ្ឋាន​រួម​ផ្សំ

ជំពូក​ទី​៨ ដី និង​ការ​គ្រប់គ្រង​សារធាតុចិញ្ចឹម​សម្រាប់​ដំណាំ​ស្រូវ

៨.១. ​ដី​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

៨.២. ​ការ​គ្រប់គ្រង​ជីជាតិ​ដី

៨.៣. ​បញ្ហា​ដី និង​ការ​គ្រប់គ្រង​

ជំពូក​ទី​៩ កត្តាចង្រៃ និង​ការ​គ្រប់គ្រង

៩.១. ​ជំងឺ​លើ​ដំណាំ​ស្រូវ

៩.២. ​សត្វល្អិត​ស៊ី​ស្រូវ

៩.៣. ​ស្មៅ​សំខាន់ៗ​នៅ​លើ​ដំណាំ​ស្រូវ

ជំពូក​ទី​១០ ការ​ប្រមូល​ផល និង​ទុកដាក់

១០.១. ​ការ​ច្រូតកាត់

១០.២. ​ការ​បោក​បែន

១០.៣. ​ការ​សម្ងួត

១០.៤. ​ការ​ទុកដាក់

ជំពូក​ទី​១១ សេដ្ឋកិច្ច និង​ទីផ្សារ

១១.១. ​សារសំខាន់​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

១១.២. ​ស្ថិតិ​ផលិតកម្ម​ស្រូវ

១១.៣. ​បែបផែន​នៃ​ការ​កាន់កាប់​ដី និង​ផលិតកម្ម​ស្រូវ​នៅ​កម្ពុជា

១១.៤. ​កត្តា​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​ការ​វិភាគ​ផលិតកម្ម​ស្រូវ

១១.៥. ​ឥទ្ធិពល​នៃ​បច្ចេកវិទ្យា​ថ្មី​លើ​សេដ្ឋកិច្ច

១១.៦. ​ការ​វិភាគ​សេដ្ឋកិច្ច​នៃ​ប្រព័ន្ធ​ដាំ​ដុះ​ស្រូវ​ពីរ​ដំណាំ

១១.៧. ​ការ​បែងចែក និង​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល

១១.៨. ​ទីផ្សារ​ស្រូវ​អង្ករ

ជំពូក​ទី​១២ អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ដំណាំ​ស្រូវ

១២.១. ​សេចក្តី​ផ្តើម

១២.២. ​ដំណាំ​ស្រូវ និង​វប្បធម៌

១២.៣. ​ដំណាំ​ស្រូវ និង នយោបាយ និង​សង្គម

១២.៤. ​ដំណាំ​ស្រូវ និង​បរិស្ថាន

១២.៥. ​ដំណាំ​ស្រូវ និង​ទេសចរណ៍

 
 

ទាញ​យក​សៀវភៅ​ទាំងស្រុង​ជា PDF

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s